Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

Czyste powietrze

KOMUNIKAT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, że w związku z wejściem w życie 1 października 2020 r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZENIA

 

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

1.      Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

(link odsyłający do aktu prawnego: http://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-swiadczenia-rodzinne )

 

2.      Przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

3.   Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a.

 

DANE KTÓRE NALEŻY ZAWRZEĆ W PODANIU

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 

następujące dane wnioskodawcy oraz członków jego gospodarstwa domowego:

 

1)     imię i nazwisko;

 

2)     numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 

3)     adres miejsca zamieszkania;

 

4)     adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy,
o ile je posiada.

 

Wnioski o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach 2 Części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach - osoba fizyczna powinna złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z zaświadczeniem o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 2 Części Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

 

Kontakt w sprawie wydawania zaświadczeń pod numerami telefonów:

89 534-65-52

89 534-65-53

89 526 73 17

Pliki do pobrania: