Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
16°C

Świadczenia rodzinne

W ramach świadczeń rodzinnych wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń:

a)    zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

b)    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

c)    świadczenie rodzicielskie,

d)   świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

  • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia, lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole do 21 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia). Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kwoty 764 zł.

Istotną kwestią w zakresie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego jest wprowadzona w 2016 roku zasada „złotówka za złotówkę”. Zgodne z tą zasadą w przypadku przekroczenia przez rodzinę kryterium dochodowego świadczenie wypłaca się w wysokości będącej różnicą pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń a kwotą, o jaką przekroczono kryterium dochodowe. Jeżeli miesięczna wysokość świadczenia nie przekraczałaby kwoty 20 zł świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i  wynosi odpowiednio:

- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95 zł,

- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 124 zł,

- na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (jeśli jest uprawnione do zasiłku rodzinnego powyżej 18 roku życia) - 135 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, których przyznanie uwarunkowane jest posiadaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz spełnieniem dodatkowych kryteriów, określonych w przepisach prawa. Dodatkami do zasiłku rodzinnego są:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1 000 zł,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł lub 110 zł miesięcznie w zależności od wieku dziecka,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo 100 zł,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

• na zamieszkanie – 113 zł miesięcznie,

• na dojazd do szkoły – 69 zł miesięcznie,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka –  193 zł lub 273 zł miesięcznie ( wyższa  kwota dotyczy dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe).

Jest to świadczenie przyznawane w wysokości 1 000 zł na każde urodzone żywe dziecko (termin na złożenie wniosku  to 12 m-cy od dnia narodzin dziecka lub objęcia dziecka opieką prawną, opieką faktyczną, a także dziecka przysposobionego). Świadczenie uzależnione jest od dochodu rodziny – przysługuje przy dochodzie do 1 922 zł na osobę w rodzinie.

 

  • Świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie przysługujące przez rok od urodzenia dziecka w przypadku, gdy matka dziecka nie jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego na podstawie innych przepisów. W określonych sytuacjach świadczenie przysługuje również opiekunom dziecka nie będącym biologicznymi rodzicami (opiekun faktyczny dziecka, rodziny zastępcze nie zawodowe, rodzice przysposabiający). Świadczenie przysługuje w kwocie 1 000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia  jednego dziecka, 65 tygodni w przypadku urodzenia objęcia opieką lub przysposobienia dwojga dzieci .

  • Świadczenia opiekuńcze, wśród których wyróżniamy:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługujący obecnie w wysokości  215,84 zł., osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym, (jeżeli niepełnosprawność orzeczono przed 21 rokiem życia), dzieciom niepełnosprawnym (do 16 roku życia), a także osobom, które ukończyły 75 rok życia,

Ważna informacja: zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego (osoby uprawnione do dodatku to osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, które  ukończyły 75 rok życia oraz osoby mające pierwszą grupę inwalidzką orzeczoną przez orzecznika lekarskiego ZUS).

Świadczenie pielęgnacyjne – przyznawane rodzicom, opiekunowi faktycznemu lub osobie zobowiązanej do alimentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, którzy zrezygnowali z pracy i możliwości zatrudnienia na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Według aktualnie obowiązujących przepisów świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie osobie spokrewnionej, opiekującej się osobą, której niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub przed 25 rokiem życia, ale w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej. Wysokość świadczenia w 2023 r. to 2458 zł. miesięcznie (kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia). Warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest konieczność aby niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Jednakże ten zapis ustawy został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny  wyrokiem z  dnia 21 października 2014 r., Sygn. akt K 38/13, (Dz.U. 2014r. poz. 1443 z dnia 23 października 2014r. ), który orzekł iż (...), art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Mimo wyroku Trybunału ustawa w tym zakresie nie została zmieniona. Jednakże w przypadku odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, z uwagi na nie spełnienie warunków art. 17 ust. 1b ustawy i po złożeniu przez stronę odwołania od decyzji  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie najczęściej wydaje decyzje na korzyść strony. (jeżeli spełnione są pozostałe warunki ).

Specjalny zasiłek opiekuńczyw wysokości 620 zł przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny ciąży obowiązek alimentacyjny, nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do zasiłku uzależnione jest od dochodu rodziny i przyznawane jest na okresy zasiłkowe. Przy ustalaniu prawa do zasiłku obowiązuje kryterium dochodowe jak przy zasiłku rodzinnym (tj. 764,00 zł.)

 

  • Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek przyznawany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) przysługuje osobom opiekującym się osobą niepełnosprawną, które uprzednio w związku ze zmianą przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek w wysokości 620 zł miesięcznie przysługuje osobom, które nabyły prawo do świadczenia i je kontynuują. Nie ma możliwości aby zasiłek dla opiekuna otrzymali nowi świadczeniobiorcy (dotyczy tylko tych, którzy nabyli do niego prawo do 1 lipca 2013 r.)

 

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.